تاريخ روز : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعيه نحوه پرداخت مبالغ حاصل از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشدهبدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1399/03/07 اين شركت به كليه سهامداران حقيقي و حقوقي كه در موعد مقرر نسبت به واريز ارزش اسمي سهام و استفاده از حق تقدم خود اقدام ننموده‌اند، به شرح ذيل قابل پرداخت مي‌باشد:

1- سهامداران حقيقي مي‌توانند جهت دريافت مبلغ حاصل از حق تقدم فروش رفته خود، از تاريخ 1400/01/18 الي 1400/03/18 با در دست داشتن اصل كارت ملي و ارائه كد بورسي به شعب بانك تجارت در سراسر كشور مراجعه نمايند.

2-  سهامداران حقوقي مي‌توانند با ارسال درخواست كتبي واعلام شماره حساب و شماره شباي بانكي به همراه روزنامه آخرين تغييرات صاحبان امضاي مجاز، نسبت به دريافت مبلغ حاصل از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده خود اقدام نمايند.